24/09/2017

English Slovensky

CENAA Youth


Erasmus Stáž

 

Európski študenti si môžu požiadať o stáž v CENAA aj prostredníctvom Erasmus stáži.

Záujemcovia kontaktujte : office@cenaa.org

 

 Bc. Jaroslav Jančár

 

Je študentom piateho ročníka Európskych štúdií na Fakulte ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského. Vo svojej diplomovej práci sa venuje „Odlišnosti vo vnímaní stredoázijského regiónu v americkom a ruskom myslení“. V roku 2013 absolvoval odbornú stáž v Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií Ministerstva Obrany SR, kde sa venoval problematike zmlúv týkajúcich sa zbraní hromadného ničenia. Počas bakalárskeho štúdia absolvoval semester na Univerzite v Ľubľane. Je účastníkom kurzu simulácií riešenia medzinárodných konfliktov organizovaným organizáciu PDCS. V CENAA pôsobí od roku 2014 a pracuje na projektoch týkajúcich sa extrémizmu.

Kontakt: jancar@cenaa.org

 

Mgr.Kristína Janková

 

Vyštudovala európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, kde získala titul bakalár a neskôr aj magister, keď obhájila diplomovú prácu „Rezolúcie Bezpečnostnej Rady OSN a zodpovednosť za medzinárodné operácie“. Od roku 2013 je internou doktorandkou na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na spomínanej fakulte. Jej dizertačná téma „Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect“ bude skúmať právne a empirické aspekty R2P v kontexte humanitárnej intervencie.

Kontakt: jankova@cenaa.org

 

Johana Kollárová

 

Johana Kollárová momentálne študuje MA medzinárodných vzťahov a francúzštiny na University of Aberdeen. Je spoluzakladateľkou The Czech and Slovak Society v Aberdeene a v súčasnosti je jej vice-prezidentkou. Taktiež pôsobila v mimovládnom sektore na pozícií fundraiser pre charitu Macmillan Cancer Support v Home Fundraising. Johana pôsobí v CENAA od roku 2014 a pracuje na témach týkajúcich sa NATO.

Kontakt: kollarova@cenaa.org

 

Bc. Lenka Liptajová

 

Lenka Liptajová je študentkou Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej bakalárska práca bola zameraná na vzájomné vzťahy Ruskej federácie a krajín SNŠ. V roku 2013 absolvovala odbornú stáž v kancelárii poslanca NR SR. V CENAA pôsobí od roku 2014 a podieľa sa na projektoch týkajúcich sa tranzície Gruzínska a Južného Kaukazu.

Kontakt: liptajova@cenaa.org

 

Bc. Matúš Pavelko

 

Matúš Pavelko absolvoval bakalárske štúdium v odbore Európske štúdia na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. V bakalárskej práci sa zaoberal pôsobením EÚ v Podnestersku a pri riešení podnesterského konfliktu. V minulosti  absolvoval stáž na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku. V budúcnosti by sa rád venoval téme Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ. V CENAA pôsobí od roku 2014 a pracuje na projektoch týkajúcich sa tranzície Gruzínska a Južného Kaukazu.

Kontakt: pavelko@cenaa.org

Mgr. Erika Škottová

 

Erika Škottová je absolventkou odboru politológia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V záverečnej práci sa venovala problematike pravicového extrémizmu v Čechách a na Slovensku- porovnávala oficiálne dokumenty štátov v súvislosti s touto témou. V bakalárskej práci sa zaujímala o terorizmus a pripravenosť Armády Slovenskej republiky na jeho hrozby. V lete 2013 absolvovala odbornú stáž na Ministerstve vnútra SR v sekcií civilnej obrany a krízového riadenia. Pracovala na pripravovaní podkladov pre zahraničných partnerov. V CENAA pôsobí od roku 2014 a pracuje na projektoch súvisiacich s problematikou extrémizmu.

Kontakt: skottova@cenaa.org

 

Bc. Réka Tárnoková

 

Réka Tárnoková absolvovala  bakalárske štúdium v odbore Európske štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2013 nastúpila na magisterské štúdium na Univerzitu Komenského v odbore verejná politika.  V minulosti  sa zúčastnila odbornej stáže v Pons Danubii v Komárne. V CENAA pôsobí od roku 2013 a pracuje na projektoch tranzície Gruzínska a Južného Kaukazu.

Kontakt: tarnokova@cenaa.org

Mario Garić

 

Mário je bakalárskym študentom politológie (verejnej politiky a administratívy) na Fakulte sociálnych štúdii na Univerzite v Ľubľane. Jeden semester v rámci svojho štúdia strávil na Univerzite sociálnych a humanitných vied v Poľsku a v súčasnosti pracuje na svojej bakalárskej práci o pôsobení medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine. Počas svojho štúdia pracoval pre Centrum pre výskum verejnej mienky a masovej komunikácie (CJM).

Kontakt: mario.garic.90@gmail.com