24/09/2017

English Slovensky

NATO 2020: výcvik, podpora, boj (Sielnica, jún 2013)


NATO 2020: výcvik, podpora, boj

Sprievodná konferencia k cvičeniu

„Capable Logistician 2013“

20.jún, 2013, Sielnica

 1. ÚVOD: Cvičenie „Capable Logistician 2013“  

Capable Logistician 2013  je unikátne cvičenie, ktoré v termíne 3. až 28. júna 2013 organizuje Nadnárodné centrum pre koordináciu logistiky (Multinational Logistic Coordination Centre – MLCC) a hosťuje Slovenská republika. MLCC je medzinárodná vojenská organizácia, ktorá sídli v Českej republike. Usiluje o vybudovanie, respektíve zlepšenie logistických schopnosti, zníženie logistických nedostatkov a nákladov svojich členov aj nečlenov poskytovaním nadnárodných riešení pre logistiku ozbrojených síl.

Pre členov NATO a partnerské krajiny, je Capable Logistician 2013 vrcholovým cvičením v oblasti logistiky za posledné desaťročie, nakoľko podobné cvičenie „Collective Effort“  sa uskutočnilo v Českej republike v roku 2004.  Cvičenie dôkladne preskúma logistické štandardy a interoperabilitu NATO a jej partnerských krajín v 15 základných funkčných oblastiach logistiky. Harmonogram cvičenie bol preto upravený tak, aby zodpovedal zadaným cieľom. Capable Logistician je založený na fiktívnom konflikte medzi dvoma štátmi, kedy Bezpečnostná rada OSN požiada NATO o zasiahnutie v predmetnom regióne. Počas cvičenia budú musieť krajiny reagovať na simulovanú prírodnú katastrofu, za ktorou bude nasledovať humanitárna pomoc.

Cvičenie v číslach:

 • Zastúpenie 34 členských krajín NATO a partnerských krajín NATO
 • 1500 – 1700 zúčastnených vojakov
 • 400 kusov nasadených vojenských zariadení
 • Organizované v 3 rôznych vojenských inštitúciách Slovenskej republiky: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, Veliteľstvo vzdušných síl OS SR v Sliači, Centrum výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek
 • 15 oblastí nadnárodnej spolupráce v rámci logistiky (munícia, palivá, zásobovanie vodou a ďalšie)
 • Prítomnosť najvyšších predstaviteľov NATO a vedenia Vojenského výboru NATO
 • Hlavná časť cvičenia Capable Logistician sa bude konať v dňoch 17.-21. júna 2013 v Ústave špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, v strede Slovenska  Osobitnou časťou bude ukážkový deň „Distinguished Visitors Day (DV-Day)“ dňa 20. júna 2013, počas ktorého sa na cvičenie prídu pozrieť vrcholní predstavitelia bezpečnostnej komunity – generálny tajomník NATO, vedenie vojenského výboru NATO, veliteľstvo ozbrojených síl Slovenskej republiky a ďalšie významné vojenské a politické osobnosti zo Slovenska i zo zahraničia

2. KONFERENCIA „NATO 2020: Výcvik, Podpora, Boj“

Počas ukážkového dňa DV-Day Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy využije prítomnosť významných hostí na Slovensku na zvolanie jedinečnej politicko-vojenskej konferencie s názvom „NATO 2020: Výcvik, Podpora, Boj“  v dňoch 20. júna 2013 v Sielnici.

Konferencia NATO 2020: Výcvik, Podpora, Boj bude odrážať hlavné témy cvičenia Capable Logistician 2013: ochrana dodávok energie, vplyv opätovného nasadenia NATO v Afganistane na spoluprácu v oblasti logistiky, koncepcia Inteligentnej obrany (Smart defence), Inteligentná energia (Smart Energy), Iniciatíva spojených síl (Connected Force Initiative)  a komplexný prístup k energetickej bezpečnosti.

Nakoľko sa tohto rozsiahleho, takmer tri týždne trvajúceho cvičenia zúčastnia vojenskí a politickí lídri a predstavitelia obranného priemyslu zo Slovenska aj zo zahraničia, CENAA bude tiež dôsledne podporovať nadväzovanie kontaktov a mediálne pokrytie tejto mimoriadnej konferencie.

Rečníci a účastníci:

 • Najvyšší predstavitelia NATO a vedenie Vojenského výboru NATO
 • Zástupcovia vlády SR
 • Vojenskí predstavitelia Ozbrojených síl SR
 • Poslanci Národnej rady SR
 • Diplomatickí predstavitelia akreditovaní na Slovensku a v krajinách V4
 • Celosvetovo uznávaní odborníci na energetickú bezpečnosť
 • Zástupcovia akademickej obce a novinári
 • Biznis lídri zo Slovenska a zo zahraničia

 

Program konferencie

 • Počas dvojdňovej konferencie budú mať rečníci a účastníci možnosť formálne aj neformálne diskutovať o štyroch hlavných oblastiach záujmu, ktoré tiež tvoria piliere programu cvičenia Capable Logistician 2013.
 • Tieto oblasti budú pokrývať nielen 15 základných oblastí logistiky, ale budú sa dotýkať aj fundamentálnych politicko-strategických otázok energetickej bezpečnosti a súvisiacich obranných  otázkach.

Program konferencie bude rozdelený na:

I. Panelová diskusia: Ochrana dodávok energie: Komplexný prístup

Hlavy štátov a vlád na Lisabonskom summite v roku 2010 v Novom strategickom koncepte NATO identifikovali energetickú bezpečnosť a bezpečnosť neprerušených dodávok energií za jednu z hlavných nových bezpečnostných výziev súčasnosti. Problémy s dodávkou a prepravou energie spôsobili, že energetická bezpečnosť sa stala jedným z pilierov bezpečnosti a suverenity NATO a národných štátov.

Kľúčové tézy:

 1. Akú logistickú podporu potrebujeme pre zapojenie sa do moderných expedičných operácií a misií medzinárodného krízového manažmentu?
 2. Aké sú očakávania NATO a členských krajín voči svojim partnerom a naopak v oblasti energetickej bezpečnosti?

II. Panelová diskusia: Energia, technológie, životné prostredie: na ceste k rozkolu?

Cieľom podpory obrany je takisto zabezpečiť operačnú prípravu územia a schopnosť jednotlivých zložiek systému obrany štátu poskytnúť potrebné služby pre obranu územia aj medzinárodný krízový manažment. Podpora obrany môže byť energeticky náročná a môže mať dlhotrvajúci dopad na životné prostredie.

Kľúčové tézy:

 1. Máme v krajinách NATO/ v partnerských krajinách vojenskú techniku efektívnu a energeticky úspornú?
 2. Môžeme už hovoriť o zrode Inteligentnej energie v rámci operácií? Do akej miery sa v koncepcii Inteligentnej obrany dá hovoriť o technológiách šetrných k životnému prostrediu?

III. Panelová diskusia: Výcvik, Podpora, Boj : NATO 2020 Harmonický trojuholník

Ako Afganistan tak aj Líbya poodkryla vážne nedostatky pokiaľ ide o zabezpečenie skutočnej podpory zo strany európskych spojencov v rozsiahlych operáciách NATO.  Na druhej strane, skúsenosti z oboch krajín tiež ukázali, akú nezastupiteľnú úlohu a význam majú partneri Aliancie. Do roku 2020, NATO a jej členovia zdokonalia úlohy národného krízového manažmentu, školenia a podporných funkcií.

Kľúčové tézy:

 1. Sú ozbrojené sily pripravené splniť požiadavky, ktoré by vyhovovali vojenskému stavu v 21. storočí?
 2. Aká bude pridaná hodnota a vplyv vojenskej logistiky pre ozbrojené sily? Aký je aktuálny status a budúce plány týkajúce sa komunikačných a informačných systémov?

 IV. Panelová diskusia: Afganské inteligentné znovu- nasadenie: Na logistike záleží

Po desiatich rokoch pôsobenia v misii ISAF NATO a jeho členovia stiahnu väčšinu svojich vojakov z Afganistanu. Stiahnutie bude predstavovať obrovskú záťaž nielen pre krajiny pôsobiace v misii ISAF, ale aj pre krajiny susediace s Afganistanom.

Kľúčové tézy:

 1. Operácie ISAF a Unified Protector preukázali zásadný význam kľúčových spôsobilostí, pokiaľ ide o účasť na operácii, ktorá môže trvať niekoľko mesiacov. Poučilo sa NATO z doteraz získaných skúseností ?
 2. Aké bude zapojenie partnerov NATO v Afganskom  znovu – nasadení do roku 2014 a potom?

 V. Panelová diskusia:  Bojová skupina EÚ V4: Na ceste k NATO Silám rýchlej reakcie V4 v roku 2020?

Každá kríza poskytuje možnosť: Šéfovia obrán krajín V4 budú mať jedinečnú príležitosť diskutovať o stave príprav Bojovej skupiny EÚ krajín V4 (BG V4),  na ktorej sa dohodli v máji 2011 v Levoči a ktorá by mala začať pôsobiť v roku 2016. Bojová skupina V4 predstavuje konkrétny príklad a príspevok stredoeurópskych krajín ku konceptu združovanie a zdieľanie (pooling and sharing), a konceptu inteligentnej obrany (smart defence).

Kľúčové tézy:

 1. Môžeme očakávať, že založenie BG V4 povedie k vytvoreniu zriadenie V4 NATO Síl rýchlej reakcie (NRF) do roku 2020?
 2. Aké by boli náklady a výhody tohto úsilia? Nakoľko reálny je koncept spoločného V4 NRF

VI. Panelová diskusia: Logistika a Iniciatíva spojených síl stredne veľkých štátov

Podpora obrany štátu by mala byť vytvorená ako organická súčasť obranného  systému prostredníctvom obranného plánovania. Ministerstvo obrany koordinuje prípravy a spĺňanie obranných úloh s ďalšími ministerstvami a ústrednými orgánmi štátu, v oblastiach dopravy, komunikácie/ informačných systémov, energie a krízového manažmentu.

Kľúčové tézy:

 1. Ako ovplyvní Iniciatíva spojených síl plánovanie vojenskej logistiky a/ alebo v ktorom období?
 2. Aký bude pravdepodobný vývoj vojenskej logistiky, tak, aby bola koordinovaná (ako v rámci štátu tak aj aliancie) reálna a finančne udržateľná?

 

Pre viac informácií, alebo záujem o účasť nás, prosím, kontaktujte na monika.masarikova@cenaa.org.

 

Program konferencie

 

Logistické informácie:

Konferencia sa uskutoční v hoteli Kaskády ****, uprostred obľúbeného kúpeľného mesta Sliač, v srdci Slovenska. Územie je známe svojimi termálnymi prameňmi.