24/09/2017

English Slovensky

Afganistan


“Reforma bezpečnostného sektora ako súčasť vyššieho vzdelávania mladých afganských profesionálov – skúsenosti Slovenska”

Časový plán:

1. október 2012 – 30. september 2013

Ciele:

Cieľom projektu je vytvorenie programu bezpečnostné štúdie na univerzite v Kábule s ambíciou vytvorenia priestoru a podmienok pre vzdelávanie v tejto oblasti na vybraných afganských univerzitách. Slovensko poskytne Afganistanu slovenské skúsenosti z transformačného procesu, reformy bezpečnostného sektora, civilno-vojenských vzťahov a budovania občianskej spoločnosti. Primárnymi cieľovými skupinami sú akademici a mladí profesionáli (študenti afganských škôl), s potenciálom ovplyvniť budúce smerovanie afganskej bezpečnostnej a zahraničnej politiky.

Aktivity:

Projekt sa skladá z troch hlavných fáz:

Fáza I – hodnotenie situácie vzdelávania v oblasti reformy bezpečnostného sektora v Afganistane. Táto fáza okrem iného zahŕňa 6-dňovú študijnú návštevu slovenských odborníkov v Afganistane a následnú správu “Zhodnotenie potrieb a výziev afganskej akademickej obce”. Počas študijnej cesty slovenskí odborníci odprezentovali skúsenosti z realizácie vzdelávania v bezpečnostných otázkach s dôrazom na reformu bezpečnostného sektora a jeho postavenie v rámci vzdelávania na vysokých školách na Slovensku.

Fáza II – výber vhodných osôb pre riešenie témy na afganskej strane. To zahŕňa 6-dňovú študijnú cestu štyroch vybraných afganských odborníkov na Slovensko.

Fáza III – Príprava učebnice bezpečnostných štúdií pre využitie na afganských univerzitách. To zahŕňa aj prezentáciu učiva počas druhej návštevy slovenských expertov v Afganistane.

Súčasná situácia:

Situácia v oblasti terciárneho vzdelávania sa dramaticky zhoršila od roku 1990, kedy bolo v Afganistane 24 333 študentov. V roku 2001 študovalo na vysokých školách iba 8881 mladých Afgancov. Podľa Štatistickej ročenky za roky 2011-2012 je v súčasnosti v Afganistane 69 vysokých škôl. Najväčšou štátnou univerzitou je podľa počtu študentov univerzita v Kábule (15 214), nasleduje univerzita v Heráte (8691) a Nangarháre (7538).

Hoci v Afganistane pôsobí 30 rôznych typov univerzitných fakúlt, neexistuje žiadna špecializovaná štátna inštitúcia zameraná na vzdelávanie v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostných štúdií. Napriek tomu sa niektoré predmety patriace k teóriám medzinárodných vzťahov učia v rozsahu jedného roka na právnických fakultách a fakultách sociálnych vied.

Podobná situácia je v súkromných inštitúciách, avšak s tým rozdielom, že tie  disponujú lepším školským vybavením a lektormi zo zahraničia. Príkladom je Americká univerzita v Afganistane so sídlom v Kábule, ktorá je napojená na niekoľko amerických univerzít.

Existuje aj niekoľko výskumných inštitúcií viac či menej spojených so štátnymi vysokými školami, napríklad Národné centrum pre politický výskum v Kábule. Vo svojej činnosti sa centrum zaoberá aj mierovými štúdiami (vo všeobecnosti zväčša chápané ako synonymum pre bezpečnostné štúdie), ale bez priameho vplyvu na obsah učebných osnov na jednotlivých univerzitách. Predmet mierových alebo bezpečnostných štúdií tak naďalej chýba v rámci afganského vysokoškolského vzdelávania.

Budúce výzvy:

• Nízka úroveň povedomia verejnosti o dôležitosti procesov v rámci reformy bezpečnostného sektora a vzdelávania v tejto oblasti.

• Všeobecné nedôvera mladej generácie voči všetkým “bezpečnostným informáciám” prichádzajúcim zo západného sveta. To je spôsobené mnohými negatívnymi skúsenosťami za posledné viac než desaťročie spojenými s robustnou medzinárodnou vojenskou prítomnosťou.

• Nedostatok špecializovaných pracovísk a odborných inštitúcií zaoberajúcich sa týmito témami.

• Fragmentácia príslušných ľudí z akademickej sféry s uspokojivým odborným zázemím, ktoré by boli schopní podporiť potrebu zapojenia týchto predmetov do učebných osnov univerzít.

• Inštitucionálna a organizačná nepripravenosť pre vytvorenie nových katedier a pracovísk pre udržateľnosť celého úsilia v tejto oblasti.

Pozri tiež:

Záverečná správa “Zhodnotenie potrieb a výziev afganskej akademickej obce” (v anglickom jazyku)

Fotogaléria – Afganistan 2012