24/09/2017

English Slovensky

Južný Kaukaz


Reforma bezpečnostného sektora v krajinách Východného partnerstva: bližšie k Európe

 

Časový plán:

máj 2014- máj 2015

Ciele:

Projekt sa zameriava na 3 hlavné oblasti:

1) ďalšie posilnenie regionálnej spolupráce medzi krajinami Východného partnerstva v oblasti reformy bezpečnostného sektora (Druhé kaukazské bezpečnostné fórum 2014)

2) posilňovanie kapacít partnerských krajín ( v rátane E-learningového programu)

3) tranzícia  „know-how“ stredoeurópskych krajín na podporenie integračných procesov a spoločný výskum krajín V4 a Južného Kaukazu (C3)

 Aktivity:
 • 2. Kaukazské bezpečnostné fórum 2014, Tbilisi, Gruzínsko,  18/11/2014-19/11/2014
 • Workshop pre účastníkov E-learningového programu, Tbilisi,  30/03/2015-01/04/2015
Výstupy:
 • založenie E-learningového programu zameraného na reformu bezpečnostného sektora
 • publikácia – podrobné odporúčania pre lídrov V4 (najmä Ministerstvá zahraničných vecí, ako aj Ministerstvá obrany, Financií a Vnútra) ako pristupovať k regiónu Južného Kaukazu, ako aj  k individuálnym krajinám po Vilniuskom summite
Partneri projektu:

 

Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.

visegrad_fund_logo_blue_800

___________________________________________________________________________________________

Rozširovanie a posilňovanie Centra Excelentnosti – Reforma bezpečnostného sektora na Južnom Kaukaze

Časový plán:

apríl 2013- apríl 2014

Ciele:

Projekt je založený na tranzícii „know-how“ stredoeurópskych krajín v oblasti reformy bezpečnostného sektora.

Projekt stojí na troch pilieroch:

1) prehĺbenie spolupráce s tromi krajinami na Južnom Kaukaze, ako aj regionálna spolupráca medzi nimi v oblasti reformy bezpečnostného sektora

2) zahrnutie Ukrajiny a Moldavska do už existujúceho rámca spolupráce medzi krajinami strednej Európy a Južným Kaukazom

3) vypracovanie presného akčného plánu, ktorý bude prispôsobený potrebám participujúcich krajín–Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Ukrajina, Moldavsko

Aktivity:
 1. Výskumná cesta expertov V4 a regionálny okrúhly stol –  Kyjev, Ukrajina (11.09.2013-14.09.2013)
 2. Regionálne konzultácie krajín V4 a Ukrajiny/Moldavska (14.10.2013- 16.10.2013)
 3. Konferencia “South Caucasus Security Forum” s účasťou expertov z krajín V4 a Východného partnerstva -  Tbilisi, Gruzínsko (03.12.2013-04.12.2013)
Publikácie:

1) vypracovanie presného akčného plánu, ktorý bude prispôsobený potrebám participujúcich krajín–Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan + Ukrajina – vytvorenie dvojíc expertov z krajín V4 a Južného Kaukazu

 • Slovensko-Gruzínsko
 • Česká republika-Azerbajdžan
 • Maďarsko-Arménsko
 • Poľsko-Ukrajina

2) ukrajinská publikácia  – výzvy v oblasti reformy bezpečnostného sektora na Ukrajine

Partneri projektu:


Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.

visegrad_fund_logo_blue_800

___________________________________________________________________________________________

Reforma bezpečnostného sektora- vybudovanie Centra Excelentnosti na Južnom Kaukaze

 

Časový plán:

október 2012- október 2013

Ciele:

Projekt bol založený na troch pilieroch: stabilizácia, kooperácia a tranzícia a sústreďoval sa na 3 vzájomne prepojené faktory:

 • Budovanie inštitucionálnych kapacít v oblasti reformy bezpečnostného sektora a vytvorenie regionálneho Centra excelentnosti pre reformu bezpečnostného sektora na Južnom Kaukaze
 • Využitie a aplikácia stredoeurópskych skúseností v oblasti reformy bezpečnostného sektora
 • Budovanie regionálnych partnerstiev a sietí medzi Gruzínskom, Arménskom a Azerbajdžanom.
 Aktivity:
 • Výskumná cesta stredoeurópskych expertov (POL, CZ, SVK, HUN) v Azerbajdžane, Arménsku a Gruzínsku s cieľom konzultovať potreby,  definovať priority a vybudovať základnú skupinu regionálnych expertov (november 2012)
 • Výskumná cesta expertnej skupiny z Južného Kaukazu (Azerbajdžan, Arménsko a Gruzínsko) na Slovensku a v Poľsku – odborné semináre, diskusie, konzultácie s predstaviteľmi mimovládnej sféry ako aj odborníkov z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva obrany SR (apríl 22-25, 2013)
 • Regionálny odborný seminár v Tbilisi (Gruzínsko) s účasťou expertov z krajín V4 a C3 (Južný Kaukaz) (máj 27, 2013)
 • Publikácia 1: zmapovanie a porovnanie skúseností z reformy bezpečnostného sektora v krajinách V4 a  na Južnom Kaukaze. Publikácia bude hlavným odborným materiálom pre plánované aktivity expertov V4 ako aj pre regionálne Centrum Excelentnosti pre reformu bezpečnostného sektora.
 • Vybudovanie Centra Excelentnosti
Partneri projektu:

 

Pozri tiež:

Zhrnutie výskumnej cesty: Reforma bezpečnostného sektora na Južnom Kaukaze

 

 Projekt bol podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.

visegrad_fund_logo_blue_800